Hoe verlopen de plannen voor Huissen Centrum?

Foto: Lingewaard Nieuws

HUISSEN – Voor het centrum van Huissen liggen allerlei plannen op tafel. Sommige plannen zijn al verder in voorbereiding dan het andere. Toch willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de verschillende ontwikkelingen rondom Huissen centrum.

Herbestemming Stadhues

Het Stadhues staat al jaren leeg nadat de gemeentelijke diensten per 1-1-2012 het gebouw hebben verlaten.

Het Stadhues is een gemeentelijk monument en een beeldbepalend gebouw in de kern van Huissen dat nauw verbonden is met de historie van Huissen. College en gemeenteraad hebben zich uitgesproken voor het vestigen van een sociaal-culturele functie in het gebouw in combinatie met commerciële dragers.

In samenwerking met de partners Betuweland en WaardWonen is door Harmonische Architecten een plan ontwikkeld voor een combinatie van functies. Betuweland Zorgcentra heeft aangegeven het Stadhues als tijdelijk onderkomen te willen benutten gedurende de bouw van het nieuwe zorgcentrum Sancta Maria. WaardWonen wil deze zorgwoningen, na verbouwing, overnemen als sociale huurappartementen.

Architect Egbert Hoogenberk van heeft een ontwerp gemaakt waarbij de monumentale waarde van het pand gerespecteerd en waar mogelijk versterkt wordt.

Op de begane grond van het kloosterdeel worden ruimtes met een sociaal-culturele functie gerealiseerd. De kloostergang en de binnentuin krijgen een publieke functie. Het nieuwbouwdeel van het Gemeentekantoor uit 1990 wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd om daar appartementen te realiseren.

Gezien de omvang van het project is een ontwikkelaar aangetrokken voor het transformeren van het gebouw van kantoor naar zorgcentrum en de uiteindelijke ombouw naar sociale huurwoningen. VolkerWessels heeft zich bereid verklaard als ontwikkelaar op te willen treden voor de bouw van zorgappartementen en huurappartementen voor de sociale sector.

Op 18 juni 2015 heeft de raad ingestemd met het ontwerp van Harmonische Architecten en een taakstellend budget van 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Visie omgeving Langekerkstraat

Voor het gebied omgeving Langekerkstraat Huissen bestaat op dit moment geen actuele ruimtelijke visie. Het gaat dan om het gebied waarin onder andere Stadhues en Aloysiusschool gelegen zijn. Gezien de huidige en te verwachten ontwikkelingen heeft de gemeente wel behoefte aan een visie op het gebied en gaat hier dan ook snel mee aan de slag. Belangrijke basis voor deze op te stellen visie wordt gevormd door resultaten uit onderzoeken, vastgesteld beleid, recente ontwikkelingen (bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond het Stadhues) en afspraken. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt voor sloop van de Aloysiusschool.

Op dinsdag 30 juni jl. heeft hierover een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met omwonenden.

Facelift Marktgebouw

De werkzaamheden voor het aanpassen van het Marktgebouw zijn gestart. Het gebouw wordt niet uitgebreid maar wordt aan de buitenzijde opgeknapt en intern verbouwd t.b.v. de vestiging van de Hema. Volgens verwachting betrekt Hema in november 2015 de nieuwe winkel.

Realisatie nieuwe supermarkt AH Langestraat

De schetsplannen voor de nieuwe supermarkt zijn gepubliceerd en toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op 18 mei 2015. Tot 1 juni was er gelegenheid om een reactie op de plannen te geven. Naar aanleiding van de  reacties en de adviezen van de welstandscommissie en de commissie  ruimtelijke kwaliteit en erfgoed zal het college van burgemeester en wethouders het plan beoordelen en voorleggen aan de gemeenteraad. Na  instemming met het schetsontwerp zal het plan verder worden uitgewerkt en de procedures worden gestart om de realisatie mogelijk te maken.

Bouwplan Weverstraat

Voor de locatie Weverstraat is een globaal ontwikkelkader door de gemeenteraad vastgesteld in 2013. Dit kader is uitgewerkt in door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Als voorbereidende stap  op de ontwikkeling van een bouwplan voor de locatie is een studie opgesteld naar het mogelijke bouwvolume op de locatie (Visual Impact Study). Aan de hand van deze studie heeft het college van burgemeester en wethouders op basis  van ingewonnen adviezen van de welstandcommissie en de commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed besloten in te stemmen met een bouwplan van 3 lagen en een kap. Op deze uitgangspunten zal een schetsontwerp bouwplan worden opgesteld door de initiatiefnemer, dat weer zal worden beoordeeld door de adviseurs. Voorts zal over het plan t.z.t. een informatiebijeenkomst  voor belangstellenden worden georganiseerd en zal er gelegenheid zijn voor het geven van een reactie.

Nieuwbouw zorgcentrum Sancta Maria

De procedure om het bestemmingplan te wijzigen om de bouw van het nieuwe zorgcentrum van Betuweland mogelijk te maken is gestart. Op 3 juni 2015 was er een inloopbijeenkomst bij het huidige zorgcentrum in Huissen over het bouwplan. Tot 25 juni was er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen ten aanzien van  het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt dit najaar met een reactie op de ingediende zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad om een besluit te nemen omtrent het vaststellen van het plan.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties