Budget voor uw plan!

Foto: Lingewaard Nieuws

LINGEWAARD – Gemeente Lingewaard wil graag meer ruimte en mogelijkheden creëren voor de uitvoering van uw ideeën over het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen. Hiervoor is voor de periode 2015 – 2018 jaarlijks een budget vrijgemaakt van € 50.000. U kunt aanspraak maken op (een deel van) dit budget.

Neem daarvoor initiatief om die de leefbaarheid in uw kern vergroten. Bijvoorbeeld door het opzetten van een bewonersorganisatie, het opstellen van een plan voor dorpsontwikkeling, of het bevorderen van samenwerking tussen mensen en organisaties. Ook komen initiatieven/activiteiten in aanmerking die zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen.

Het budget is niet bedoeld voor fysieke maatregelen in uw buurt of wijk. Daarvoor zijn budgetten van de wijkplatforms bedoeld.

Goed voorbeeld van overheidsparticipatie is het Dorpsontwikkelplan Doornenburg

Stichting Leefbaar Doornenburg heeft zelf het initiatief genomen om een dorpsontwikkelplan op te stellen. De bedoeling is dat het plan door alle inwoners gedragen wordt. Voor ons als gemeente is het belangrijk dat de inwoners zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor de planvorming, maar ook voor de uitvoering van het plan. Het planproces zal worden begeleid door de Vereniging van Kleine Kernen.

De verwachting is dat het proces in april 2015 zal starten. Het maken van het plan zal circa één jaar in beslag nemen.

Aanvragen indienen

De aanvraagprocedure wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. Er kan worden volstaan met het online invullen van een aanvraagformulier door de initiatiefnemer. In het formulier wordt gevraagd om een toelichting te geven op het initiatief, met een kostenraming. Dit hoeft niet heel uitgebreid, het idee is om dit met zo min mogelijk regels en voorwaarden te belasten. De informatie over aanvragen van de subsidie voor leefbaarheid is te vinden onder: http://www.lingewaard.nl/leefbaarheid.

De aanvragen worden met de indiener besproken en vervolgens beoordeeld door de afdeling Sociaal Beleid. Het college van B&W besluit binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag. U wordt vervolgens telefonisch op de hoogte gebracht van het besluit.

Bron: Gemeente Lingewaard

Reacties