Windenergie kán in Lingewaard

Foto:

Vorig jaar is er –  mede op initiatief van provincie Gelderland, Greenport Arnhem-Nijmegen en Energiecoöperatie Greenhouse Energy (tuinders Bergerden) – een onderzoek gedaan naar de (technische) haalbaarheid van de plaatsing van windturbines in een brede strook ten zuiden en ten noorden van de (toekomstige) A15, inclusief de nabij gelegen bedrijventerreinen en Bergerden.

Het onderzoek heeft aangetoond dat plaatsing van windturbines, technisch gezien, mogelijk is. Dit betekent echter nog niet dat plaatsing ook aan de orde is. Naast technische haalbaarheid moeten immers ook andere factoren als financiële en organisatorische haalbaarheid worden beoordeeld en vooral en eerst als de vraag moeten worden beantwoord of er wel draagvlak voor windmolens is.

Daarom acht het gemeentebestuur het voeren van een brede maatschappelijke discussie een logische vervolgstap. In zo’n discussie dient het in eerste instantie niet te gaan over de locaties, maar vooral over de vraag of de bevolking van Lingewaard het opwekken van duurzaam geproduceerde energie door middel van windturbines ziet zitten. 

Men wil dit in 2014 gaan doen in de vorm van een draagvlakonderzoek waarvoor  in de loop van 2014 (na de verkiezingen) een voorstel aan de gemeenteraad zal worden gedaan. Mede op basis van de resultaten van dit draagvlakonderzoek zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over de vraag óf medewerking wordt verleend aan de bouw van wondturbines, en zo ja, hoeveel en waar. 

Dit alles past ook in de uitgangspunten die de raad in de Kadernota Duurzaamheid 2012 – 2015 en in de Structuurvisie 2012-2022 heeft aangegeven en waarin staat dat de gemeente voorstander is van het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, met name in of rond het glastuinbouwcluster Bergerden / Huissen-Angeren. Als een van de voorbeelden wordt windenergie genoemd.

Algemeen kan worden gesteld dat met toepassing van windenergie er flinke stappen kunnen worden gezet in het behalen van de gemeentelijke doelstelling om in 2020 20% duurzame energie te produceren en de uitstoot van broeikasgassen met 30% te reduceren. 

Ter vergelijking: één grote windmolen van 2 á 3 MW levert elektriciteit op voor 1200 tot 1800 huishoudens en leidt tot een aanzienlijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen. 

Bron: Gemeente Lingewaard

Ook op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik hier en druk op de “Vind ik leuk” knop.

Liever via Twitter? Volg ons dan via @lingewaardnews.

Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties