Renovatie Kinkel gestart…en bouw nieuwe zaal in voorbereiding

Foto: kinkel nieuw

BEMMEL – (Vierde open brief aan de bevolking van Lingewaard) Eind september heeft de gemeenteraad beslist ten gunste van één sociaal cultureel centrum in Bemmel, gevestigd in De Kinkel. Uitgangspunt is en blijft: alle gebruikers onder één dak en geen spreiding over meerdere locaties in Bemmel, een betaalbare huurprijs voor de gebruiker en optimale service voor de bezoeker. Sindsdien is de gemeente samen met het Kinkelbestuur voortvarend aan de slag gegaan. Er werd een projectgroep benoemd, bestaande uit ambtenaren van de gemeente en mensen van De Kinkel. Onderstaand een kort verslag van de voortgang.

Een emmer vol energie en plannen

De projectgroep is gestart met de renovatie met de wethouder Theo Peren in de regierol. De Kinkel krijgt allereerst een fikse opknapbeurt en wordt gelijktijdig verfraaid. Daartoe wordt in de eerste helft van januari de opdracht geformuleerd, gevolgd door het opstellen van een zgn. programma van eisen. De renovatie is gericht op multifunctionaliteit en houdt in:

  • het aanbrengen van onderhoudsarme gevelkozijnen met isolerende beglazing en voorts isolatie van het gehele gebouw en verfraaiing;
  • uitvoeren van akoestische maatregelen in diverse ruimten, met name voor de muziekbeoefening;
  • vernieuwen van de binnenverlichting door energiezuinige armaturen;
  • en het verbeteren van de ventilatie en waar nodig toevoeging van klimaatbeheersing en warmteterugwinning.

Het bestuur van de Kinkel neemt ook het initiatief tot de bouw van een nieuwe zaal. Hieraan is grote behoefte in Bemmel. De bestaande zaal voldoet niet meer aan de huidige bouwtechnische eisen en de wensen van de gebruikers. De zaal krijgt een multifunctionele bestemming en wordt uitgebreid tot 400 m2, met een verdubbeling van capaciteit tot 250 zittende personen.

De zaal is geschikt voor o.a. de volgende functies: podiumkunsten, theater, cultuur, grote vergaderingen met publiek, conferenties en vieringen. Hiermee wordt De Kinkel het bruisende hart van Bemmel.

Nu de rust is teruggekeerd en het voortbestaan van de Kinkel is verzekerd, melden zich weer nieuwe gebruikers. Zo komt er een loket van de Rabobank in de Kinkel en zijn er de eerste gesprekken geweest met o.a. de bibliotheek en de SWL. Nieuwe gebruikers kunnen zich gerust melden en vinden vast een plekje in de gerenoveerde en uitgebreide Kinkel.

Wat gebeurde er tot nu toe: de spanningen voorbij

Op initiatief van wethouder Theo Peren is op 10 december jl. een overleg geweest met vertegenwoordigers van het kerkplan (SKB) en de muziekgezelschappen (SMB). De spanningen die waren ontstaan over de Donatuskerk als alternatieve locatie voor sociaal culturele activiteiten, zijn besproken. Er is afgesproken naar de toekomst te kijken, niet tegenover elkaar te staan en het particulier initiatief wat zich rondom de toekomstige functie van de Donatuskerk afspeelt te respecteren. De gemeente in de persoon van de wethouder heeft hierbij een positieve, bemiddelende rol gespeeld.

Sympathie

Het bestuur van De Kinkel waardeert de inspanningen om de Donatuskerk een nieuwe bestemming te geven en sluit zich onverkort aan bij de mensen die met dit plan sympathiseren. Dit laat onverlet dat het Kinkelbestuur een eigen verantwoordelijkheid heeft jegens gebruiker en personeel en dit conform de statutaire doelstellingen.

Bestuur van de Kinkel

Reacties